Aanmelding & Toelating van leerlingen op Keurhove S.O. 

Per 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs van kracht geworden. Er is een toelaatbaarheidsverklaring nodig van het samenwerkingsverband waarbij de gemeente hoort waarin u woont. Het samenwerkingsverband beslist of en hoe lang uw kind/pupil toelaatbaar is tot het S.O. Daarbij kijkt het samenwerkingsverband naar de onderwijsbehoeften van uw kind/pupil en de school. Het samenwerkingsverband vraagt ook om onafhankelijk advies van deskundigen. Als het samenwerkingsverband beoordeelt dat uw kind/pupil het beste op zijn of haar plek is in het S.O., dan geeft het een ‘toelaatbaarheidsverklaring’ af. Ouder(s)/verzorger(s) krijgen altijd een afschrift van dit advies. Krijgt uw kind/pupil een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband, dan kan het naar het S.O.

Bent u een ouder/ verzorger en denkt u dat uw kind/pupil beter op S.O. Keurhove past? Gaat u dan in gesprek met de school van uw kind/pupil. U kunt de school van uw kind/pupil vragen contact op te nemen met het samenwerkingsverband dat hoort bij de gemeente waar u woont. De school kan u informeren over de procedure die het samenwerkingsverband volgt.

Heeft u zich al laten informeren en wilt u uw kind/pupil aanmelden? De formulieren daarvoor vindt u bij Praktische info > Downloads